โครงการเสริมสร้างสังพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงขวัญชนก ศรีสมบูรณ์ เด็กหญิงทิพย์ภาพร มณีพรหม เด็กหญิงนัชนันท ปานถาวร เด็กหญิงปวริศา ขวัญจุลและเด็กหญิงพชรวรรณ ขวัญเพชร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดร้องเพลงชาติไทย ภายใต้โครงการเสริมสร้างสังพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 อำนวยการฝึกซ้อมโดย นายสันติรักษ์ ไชยเอียด ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา นายศุภกร ศรีทองสุข นายนิรวัจ อนุรัตน์ รองผู้อำนวยการฯ นายซำมรี สะมะแอ และ นายปองภพ แก้วดวง ครูผู้ฝึกซ้อม