การประกวดการอ่านกลอน /สุนทรพจน์ โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง จังหวัดปัตตานี โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี

นายสันติรักษ์ ไชยเอียด ผู้อำนวยการโรงเรียน นายศุภกร ศรีทองสุข นายนิรวัจ อนุรัตน์ รองผู้อำนวยการฯ และคณะครู ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษาที่สามารถคว้ารางวัลการประกวดการอ่านกลอน /สุนทรพจน์ โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง จังหวัดปัตตานี โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี ตามรายการดังนี้ การประกวดการอ่านบทกลอน/บทอาขยาน - รางวัลชนะเลิศระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาวสันต์ฤดี แก้ววิชิต - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เด็กหญิงเบญจภรณ์ ชายพุด การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ - รางวัลรองชนะเลิศระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายวาทิตย์ พะพิ้ม - รางวัลชมเชยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เด็กชายภูสิทธิ พลศรี ขอแสดงความยินดีและจงรักษาความดีนี้ไว้ตลอดไป