บรรยากาศมอบรางวัลยอดนักอ่าน ประจำปีการศึกษา 2563

มีนายสันติรักษ์ ไชยเอียด ผู้อำนวยการโรงเรียน นายศุภกร ศรีทองสุข รองผู้อำนวยการฯและนายนิรวัจ อนุรัตน์ รองผู้อำนวยการฯ เป็นผู้มอบรางวัลแก่นักเรียน