อัลบัมทั้งหมด

บรรยากาศมอบรางวัลยอดนักอ่าน ประจำปีการศึกษา 2563

กิจกรรมเมาลิดสัมพันธ์ ฮิจเราะห์ศักราช 1442 วันที่ 9 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา

รายการ Acono seven shoot 2021 รุ่นอายุ 15 ปี

การประกวดการอ่านกลอน /สุนทรพจน์ โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง จังหวัดปัตตานี โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี

โครงการเสริมสร้างสังพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

การจัดกิจกรรมอาสาพัฒนา เนื่องในวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ณ ศาลาขาวควนบู

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชนในสถานศึกษา

โครงการประกวดคลิปวิดีโอสั้น เรียนรู้ง่าย แค่ออนไลน์กับ TOTmobile SIM for learn

อบรมครูการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ รองรับสถานการณ์โควิด 19

กิจกรรมจิตอาสา นักศึกษาวิชาทหาร

ประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 2