คำสั่งออนไลน์ E-Office

คำสั่งภายในโรงเรียน     ครั้ง วันที่
คำสั่งแต่งตั้งครูปฏิบัติการสอนกิจกรรมลูกเสือ เนตรนานี ปีการศึกษา 2566 ดาวน์โหลด 1.68 MB 9 24 พ.ค. 66
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด 2565 ดาวน์โหลด 0.26 MB 67 13 ก.พ. 66
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนหลักสูตรพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมและหลักสูตรทั่วไป ดาวน์โหลด 4.41 MB 76 3 ก.พ. 66
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบMOE Safety Centerของโรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา ดาวน์โหลด 0.06 MB 77 28 ม.ค. 66
คำสั่งที่ 006 จัดกิจกรรมตลาดนัดโพธิ์คีรี ดาวน์โหลด 2.33 MB 94 12 ม.ค. 66
คำสั่งที่ 266/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการ เมาลิดสัมพันธ์ ฮิจเราะห์ศักราช 1444 ดาวน์โหลด 0.72 MB 97 16 ธ.ค. 65
แก้ไขคำสั่งที่ 242 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบกิจกรรมวันคริสต์มาส ดาวน์โหลด 1.10 MB 97 16 ธ.ค. 65
คำสั่งที่ 218/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเลี้ยงส่งและเลี้ยงต้อนรับรองผู้อานวยการโรงเรียน ดาวน์โหลด 0.16 MB 129 30 ต.ค. 65
คำสั่งที่ 188/2565 แต่งตั้งกรรมการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "โรงเรียนสุจริต" ระดับสถานศึกษา ดาวน์โหลด 0.31 MB 148 16 ก.ย. 65
คำสั่งที่ 187/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ดาวน์โหลด 1.02 MB 124 16 ก.ย. 65
คำสั่งที่ 158/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 0.18 MB 171 14 ก.ย. 65
คำสั่งที่ 136/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา - กรีฑา กีฬาพื้นบ้าน ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 0.29 MB 404 4 ส.ค. 65
คำสั่งที่ 123/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 1.65 MB 132 22 ก.ค. 65
คำสั่งที่ 115/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม "เศรษฐกิจพอเพียงสู่ความเพียงพอ" ดาวน์โหลด 1.44 MB 171 20 ก.ค. 65
คำสั่งที่ 118/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมตลาดนัดโพธิ์คีรี ดาวน์โหลด 0.86 MB 181 20 ก.ค. 65
คำสั่งที่ 113/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแลนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลด 0.09 MB 124 13 ก.ค. 65
คำสั่งที่ 114/2565 เรื่อง แต่งตั้งการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ และสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจำ ดาวน์โหลด 0.58 MB 115 8 ก.ค. 65
คำสั่งที่ 110/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบกิจกรรมวันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทย ดาวน์โหลด 1.66 MB 96 8 ก.ค. 65
คำสั่งที่111/2565 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการกลางวัน ดาวน์โหลด 1.18 MB 79 6 ก.ค. 65
คำสั่งที่ 109/25656เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมบ้าน ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 1.42 MB 87 6 ก.ค. 65
คำสั่งที่ 093/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำสัปดาห์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 0.59 MB 109 29 มิ.ย. 65
คำสั่งที่ 086/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ดาวน์โหลด 1.48 MB 84 29 มิ.ย. 65
คำสั่งที่ 087/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเข้าประจำกองและประดับอินทรนูลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา2565 ดาวน์โหลด 0.96 MB 138 21 มิ.ย. 65
คำสั่งที่ 081/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา ดาวน์โหลด 0.67 MB 434 17 มิ.ย. 65
คำสั่งที่ 075/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการค่ายอบรมคุณธรรมจนิยธรรมประจำปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 0.41 MB 106 16 มิ.ย. 65
คำสั่งที่ 042/2565 เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการเวลากลางวัน. ดาวน์โหลด 0.67 MB 115 1 เม.ย. 65
คำสั่งที่ 043/2565 เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการระหว่างปิดภาคเรียน ดาวน์โหลด 0.39 MB 124 1 เม.ย. 65
แบบฟอร์มการติดตามผลการจัดการเรียนการสอนในสถานกา ดาวน์โหลด 0.02 MB 280 16 มิ.ย. 64
คำสั่งที่ 096/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดอบรมพัฒนาครูโดยใช้เทคโนโลยีในสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรรษที่ 21 ดาวน์โหลด 0.34 MB 212 15 มิ.ย. 64
คำสั่งที่ 004/2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง รับผิดชอบหน้าที่พิเศษ ดาวน์โหลด 0.20 MB 320 1 มี.ค. 64
คำสั่งที่ 180/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดอบรมพัฒนาครูโดยใช้เทคโนโลยีในสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ดาวน์โหลด 0.12 MB 149 30 ธ.ค. 63
คำสั่งภายนอก     ครั้ง วันที่
คำสั่งที่ 223/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ดาวน์โหลด 0.33 MB 125 5 ส.ค. 65