ผลงานดีเด่น

ผลงานดีเด่นได้รับการยกย่องของโรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา
  1. ปีการศึกษา  2527  ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน
  2. ปีการศึกษา  2539  ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน
  3. ปีการศึกษา  2548  ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน
  4. ปีการศึกษา  2555  ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน
  5. รางวัลสถานศึกษาขนาดกลางที่มีการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือันกเรียน ระดับ ดีเด่น ประจำปี 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  6. รางวัลสถานศึกษาที่ส่งเสริม สนับสนุน โครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี 2560 จากกระทรวงวัฒนธรรม
  7. รางวัลระดับดีเยี่ยม การจัดนิทรรศการโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  8. รางวัลระดับดี การจัดนิทรรศการการจัดการศึกษาแบบ STEM ศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
  9. รางวัลเหรียญทอง จำนวน 5 กิจกรรม เหรียญเงิน จำนวน 12 กิจกรรม และเหรียญทองแดง จำนวน 11 กิจกรรม การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ณ จังหวัดตรัง
 
 ด้านคุณภาพการศึกษา
          1. เร่งรัดให้สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพของการศึกษาให้นักเรียน
          2. ให้มีกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
          3. เร่งรัดและพัฒนาการเรียนการสอนด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษา ต่างประเทศ รวมทั้งสิ่งแวดล้อม
          4. พัฒนาหลักสูตร และสื่อการเรียนการสอน
          5. พัฒนาส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาการ และทักษะด้านกีฬาของนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ
          6. มุ่งจัดการศึกษาโดยนำเทคโนโลยี และวิทยาการสมัยใหม่
          7. พัฒนาครู-อาจารย์ให้มีความรู้ทางเทคนิค ทักษะ และวิทยาการใหม่ๆ
          8. พัฒนาศักยภาพด้านกีฬาให้มีมาตรฐาน เพื่อเข้าสู่ระบบกีฬาอาชีพ
          9. ส่งเสริมให้มีการจัดหลักสูตร ที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

 
          1. ปีการศึกษา 2561 กำหนดรับนักเรียนที่เรียนจบตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ช่วงชั้น ที่ 4 ในพื้นที่บริการของโรงเรียน เข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา ได้ร้อยละ 80 จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด  739  คน
          2. ปีการศึกษา 2561  กำหนดรับนักเรียน  ช่วงชั้นที่ 3 จำนวน 150  คน คิดเป็นร้อยละ 80  ของจำนวนนักเรียนที่เรียนจบช่วงชั้นที่ 3
          3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น  ทุกรายวิชา เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
          4. นักเรียนออกกลางคันลดลง หรือไม่มีเลย
          5. นักเรียนทุกคนมีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ เจริญเติบโตตามวัย  ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ
          6. นักเรียนทุกคนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนมีบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่ดีสะอาดร่มรื่น
          7. โรงเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน
          8. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ  50  เข้าร่วมกิจกรรมอาชีพอิสระเพื่อการหารายได้ระหว่างเรียน  อย่างน้อย คนละ 1 โครงการ
          9.  ครูและนักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
          10. นักเรียนมีความรัก และภูมิใจในศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
          11. นักเรียนมีทักษะการดำรงชีวิตในยุคโลกาภิวัฒน์ และประกอบอาชีพที่สุจริต
          12. นักเรียนมีศักยภาพด้านวิชาการ และทักษะด้านกีฬาของนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ
          13. มีการจัดกิจกรรมที่มีผลต่อการพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียน
******************************