ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา