วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์

ทิศทางการจักการศึกษา 
            จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนชี้ให้เห็นว่าผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน ยังคงมีปัญหา ในด้านคุณภาพของผู้เรียนที่ยังมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณลักษณะและทักษะอยู่ในระดับที่ยังไม่พึงพอใจ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน จึงมีจำเป็น ที่จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนจึงกำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้
 
วิสัยทัศน์
     โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา เป็นองค์กรที่จัดการศึกษาได้มาตรฐานคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชนและท้องถิ่น
 
พันธกิจ
๑. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ บูรณาการปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๒. พัฒนาครูผู้สอนให้มีศักยภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมครูให้มีทักษะในการจัดการการเรียนการสอนเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์
๓. ส่งเสริมพัฒนาอาคารสถานที่ ทั้งในและนอกห้องเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๔. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากชุมชน องค์กรภาคเอกชนทั้งงบประมาณ แรงงานภูมิปัญญาท้องถิ่นสนับสนุนการจัดการศึกษา
 
เป้าประสงค์
๑. ผู้เรียนมีคุณภาพตราเกณฑ์มาตรฐาน มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการ สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น มีความสมบูรณ์ด้านสุขภาพจิตใจ
มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปลอดสิ่งเสพติด
๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ ประเมินผลตามสภาพจริง สร้างสื่อนวัตกรรมที่ใช้วัสดุในท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
๓. โรงเรียนมีระบบการนิเทศ การประเมิน ติดตามผลการนำผลการประเมินผลมาพัฒนางานให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง
๔. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
๕. โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชนในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยสนับสนุนด้านงบประมาณ
วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีแหล่งเรียนรู้ และทุนการศึกษา
 
ประเด็นกลยุทธ์ของโรงเรียน
 
กลยุทธ์ที่ 1  เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  โดยใช้แนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษา  เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ประสานความร่วมมือกับชุมชน/ท้องถิ่น และ สนับสนุนให้มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
1. โรงเรียนมีการสนับสนุนให้มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
2. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
3. โรงเรียนมีการกำกับติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
4. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น
 
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ส่งเสริมการเรียนรู้ฐานสมรรถนะในการใช้เทคโนโลยี  สารสนเทศ  และการสื่อสาร เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้และบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน
 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
1 เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
1.1 พัฒนาผลสัมฤทธ์ทางวิชาการ
1.2 ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
2.ส่งเสริมการเรียนรู้ฐานสมรรถนะในการใช้เทคโนโลยี  สารสนเทศ  และการสื่อสาร เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้และบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน
3.พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
กลยุทธ์ที่ 3  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัยและจิตสานึกในการรักษากฎระเบียบของโรงเรียน  มีความรับผิดชอบต่อสังคม  ส่งเสริมทักษะในการดำเนินชีวิตตามหลักวิถีไทย ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
1. เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัยและจิตสานึกในการรักษากฎระเบียบของโรงเรียน  มีความรับผิดชอบต่อสังคม
2.ส่งเสริมทักษะในการดำเนินชีวิตตามหลักวิถีไทย ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 
กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะที่จำเป็น เข้าใจหลักศาสนา รักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม   เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา และประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น  สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีความสุข
 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
1. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย สามารถอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีความสุข
2. มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมที่ดี
 
กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพ  มาตรฐานการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย   ตามแนวคิดสำคัญและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
1. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพ