วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์สถานศึกษา

วิสัยทัศน์
 
โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา เป็นองค์กรที่จัดการศึกษาได้มาตรฐานคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชนและท้องถิ่น
พันธกิจ
 1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ บูรณาการปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 2. พัฒนาครูผู้สอนให้มีศักยภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมครูให้มีทักษะในการจัดการการเรียนการสอนเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์
 3. ส่งเสริมพัฒนาอาคารสถานที่ ทั้งในและนอกห้องเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
 4. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากชุมชน องค์กรภาคเอกชนทั้งงบประมาณ แรงงาน ภูมิปัญญาท้องถิ่นสนับสนุนการจัดการศึกษา
 5. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากชุมชน องค์กรภาคเอกชนทั้งงบประมาณ แรงงาน ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สนับสนุนการจัดการศึกษา
เป้าประสงค์
 1. ผู้เรียนมีคุณภาพตราเกณฑ์มาตรฐาน มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการ สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น มีความสมบูรณ์ด้านสุขภาพจิตใจ มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปลอดสิ่งเสพติด
 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ ประเมินผลตามสภาพจริง สร้างสื่อนวัตกรรมที่ใช้วัสดุในท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
 3. โรงเรียนมีระบบการนิเทศ การประเมิน ติดตามผลการนำผลการประเมินผลมาพัฒนางานให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง
 4. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
 5. โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชนในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยสนับสนุนด้านงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีแหล่งเรียนรู้ และทุนการศึกษา
 
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
 
 1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ บูรณาการปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 2. เพิ่มขีดความสามารถในงานวิจัย และพัฒนาครู บุคลากร สถานศึกษา รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีทุกช่วงชั้นในการปฏิบัติงาน
 3. ส่งเสริมการจัดบรรยากาศ การซ่อมและปรับปรุงพื้นที่ อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ
 4. ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยสนับสนุนด้านงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ และทุนการศึกษาได้มากยิ่งขึ้น