ผู้บริหารให้โอวาทและมอบของที่ระลึกแก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและนักศึกษาฝึกงาน

 
 


วันที่ 1 เมษายน 2565 - รับชม : 48 ครั้ง