กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เสริมสร้างพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง โครงการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ มัสยิดนัจมุดดีน(มัสยิด 300 ปี)


วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 - รับชม : 152 ครั้ง