ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสาวอาดีบ๊ะ สะมาแอ
ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 

เอกสาร / ผลงาน เผยแพร่

วันที่ รายการ ปีการศึกษา เอกสารประกอบ

เกียรติบัตร / รางวัล

วันที่ได้รับ รายการ ระดับ หน่วยงานที่มอบ ปีการศึกษา เอกสาร