ข้อมูลบุคลากร ผู้บริหาร

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 นายสันติรักษ์ ไชยเอียด โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา / ชำนาญการพิเศษ
2 นายศุภกร ศรีทองสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียน
3 นายนิรวัจ อนุรัตน์
4 นายพิภพ รุ่งโรจน์รังสรร รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา