ข้อมูลบุคลากร ข้าราชการครู เพศหญิง

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 นางองนงค์ คงทน
2 นางสาวอาดีบ๊ะ สะมาแอ หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี