ข้อมูลบุคลากร รวมเฉพาะครูผู้สอน

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 นายจอมศักดิ์ ปลอดภัย
2 นายซอฟฟาน มะซง ครูผู้ช่วย
3 นางองนงค์ คงทน
4 นางสาวอาดีบ๊ะ สะมาแอ หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี