ข้อมูลบุคลากร รวมเฉพาะครูผู้สอน เพศหญิง

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 นางองนงค์ คงทน
2 นางสาวอาดีบ๊ะ สะมาแอ หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 นายซอฟฟาน มะซง ครูผู้ช่วย