ข้อมูลบุคลากร รวม (ไม่นับนักศึกษาฯ)

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 นายสรายุทธ นวลแก้ว
2 Mr.Gian Carlo Magbanua tupas
3 นายอัลฟา ยูโซ๊ะ
4 นายธนดล ถนอมสิน
5 นายมูฮำหมัดนูร ลาเตะ
6 นายอนุวิทย์ สุวรรณฤทธิ์
7 นายแอนดรูว์ กาโล
8 นายจุวัยดี เจะแอ
9 นายกิตตินันท์ แก้วทองประคำ
10 นายซุลกิฟลี ยะฝาด
11 นายซอฟรอน ยาโกะ
12 นายอาบูรียูหวัน โต๊ะกานู
13 นายสัญชัย มะหลี
14 นายไกรสร วันโสะ
15 นายมานิต ทองดี
16 นายประพันธ์ พันธ์แก้ว
17 นายสันติรักษ์ ไชยเอียด โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา / ชำนาญการพิเศษ
18 นายศุภกร ศรีทองสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียน
19 นายนิรวัจ อนุรัตน์
20 นายพิภพ รุ่งโรจน์รังสรร รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา
21 นายจอมศักดิ์ ปลอดภัย
22 นายซอฟฟาน มะซง ครูผู้ช่วย
23 นายธนันทร์ แดงดิษคีรี
24 นายสุกรี จารง
25 นายมูฮามัดตอยูดีน เจ๊ะแว
26 นายอนัส แวสอเฮาะ
27 นายซำมรี สะมะแอ
28 นายกันต์ณภัทร แวมะมิง
29 นายอาหรี หมั่นสัน
30 นายสามารถ มะหลี
31 นายสมพล เจริญวิริยะภาพ
32 นายอมร หนูสุวรรณ
33 นายวรเนตร จันทร์สว่าง
34 นายพงษ์ศักดิ์ สุขสุวรรณ
35 นายเกษม สุขสุวรณ
36 นางสาวอมรรัตน์ แก้วเกาะสะบ้า
37 นางสาวนฤมล พรหมศิริ
38 นางสาววิกาญดา หลำเบ็ลสะ
39 นางสาวอรวรรณ แก้วประถม
40 นางสาวฮาฟีซัน ซาเบะ
41 นางสาวสุนิษา อั้นซ้าย
42 นางสาวเสาวณีย์ สลำยาตี
43 นางสุทธิลักษณ์ บุญเต็ม
44 นางสาวสุพรรณี จันทร์เจริญ
45 นางสาวรอสียะ สาเมาะ
46 นางสาวศศิธร แสงจันทร์
47 นางสาวฮายาตี ลอสะ
48 นางองนงค์ คงทน
49 นางสาวอาดีบ๊ะ สะมาแอ หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
50 นางสาวชลธิชา บุญศักดิ์
51 นางสาวซูไฮมี มุกาวี
52 นางสาวรอกีเยาะ เวาะแม
53 นางสาวซูรีนา บาราเฮ็ง
54 นางพิศมัย สุขสว่าง
55 นางสมใจ นิคม
56 นางสาวผ่องพรรณ ขวัญเพชร
57 นางวิลาวัณย์ แก้วละเอียด
58 นางสาวนงนุช ศรัทธาธรรม
59 นางสาวมาลินี ไชยชำนาญ
60 นางสาวศิริกาญจน์ คนเที่ยง
61 นางวรรณิชา ผอบทอง
62 นางสาวพารีด๊ะ ยูโซะ
63 นางสาวนูรีตาห์ ดอเหล๊าะ
64 นางสาวอรปวีณ์ ศรีเจริญ
65 นางสาวนูรีน เจ๊ะโซะ
66 นางสาวนัสรินทร์ บือซา
67 นางสาวสุดาวัลย์ ดำหนก
68 นางสาวธนพร ศรีจันทร์
69 นางสาวฮายาตี เหมอุดม
70 นางสาวรุสนานี มะมูมิง
71 นางสาวฟาซียะ เจะเด็ง
72 นางจิดาภา จันทวงค์
73 นางสาวดารณี สุขสว่าง
74 นางปาจารีย์ แวจิ
75 นางสาวไซนับ แม
76 นางสาวกรณิกา คงเพชร
77 นางสาวโนรมา ยูโซ๊ะ
78 นางสาวลัดดาวัลย์ มุขคีรี
79 นางสาวนูรีตา ดอหนิ
80 นางสาวคชาภรณ์ เมฆม่วงแก้ว
81 นางสาววาสิตา มากละม้าย
82 นางสาวนูรีซัน สาและ