ข้อมูลบุคลากร รวม (ไม่นับนักศึกษาฯ) เพศชาย

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 นายสรายุทธ นวลแก้ว
2 Mr.Gian Carlo Magbanua tupas
3 นายอัลฟา ยูโซ๊ะ
4 นายธนดล ถนอมสิน
5 นายมูฮำหมัดนูร ลาเตะ
6 นายอนุวิทย์ สุวรรณฤทธิ์
7 นายแอนดรูว์ กาโล
8 นายจุวัยดี เจะแอ
9 นายกิตตินันท์ แก้วทองประคำ
10 นายซุลกิฟลี ยะฝาด
11 นายซอฟรอน ยาโกะ
12 นายอาบูรียูหวัน โต๊ะกานู
13 นายสัญชัย มะหลี
14 นายไกรสร วันโสะ
15 นายมานิต ทองดี
16 นายประพันธ์ พันธ์แก้ว
17 นายสันติรักษ์ ไชยเอียด โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา / ชำนาญการพิเศษ
18 นายศุภกร ศรีทองสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียน
19 นายนิรวัจ อนุรัตน์
20 นายพิภพ รุ่งโรจน์รังสรร รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา
21 นายจอมศักดิ์ ปลอดภัย
22 นายซอฟฟาน มะซง ครูผู้ช่วย
23 นายธนันทร์ แดงดิษคีรี
24 นายสุกรี จารง
25 นายมูฮามัดตอยูดีน เจ๊ะแว
26 นายอนัส แวสอเฮาะ
27 นายซำมรี สะมะแอ
28 นายกันต์ณภัทร แวมะมิง
29 นายอาหรี หมั่นสัน
30 นายสามารถ มะหลี
31 นายสมพล เจริญวิริยะภาพ
32 นายอมร หนูสุวรรณ
33 นายวรเนตร จันทร์สว่าง
34 นายพงษ์ศักดิ์ สุขสุวรรณ
35 นายเกษม สุขสุวรณ