ข้อมูลบุคลากร รวมทั้งหมด เพศหญิง

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 นางสาวอมรรัตน์ แก้วเกาะสะบ้า
2 นางสาวนฤมล พรหมศิริ
3 นางสาววิกาญดา หลำเบ็ลสะ
4 นางสาวอรวรรณ แก้วประถม
5 นางสาวฮาฟีซัน ซาเบะ
6 นางสาวสุนิษา อั้นซ้าย
7 นางสาวเสาวณีย์ สลำยาตี
8 นางสุทธิลักษณ์ บุญเต็ม
9 นางสาวสุพรรณี จันทร์เจริญ
10 นางสาวรอสียะ สาเมาะ
11 นางสาวศศิธร แสงจันทร์
12 นางสาวฮายาตี ลอสะ
13 นางองนงค์ คงทน
14 นางสาวอาดีบ๊ะ สะมาแอ หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
15 นางสาวชลธิชา บุญศักดิ์
16 นางสาวซูไฮมี มุกาวี
17 นางสาวรอกีเยาะ เวาะแม
18 นางสาวซูรีนา บาราเฮ็ง
19 นางพิศมัย สุขสว่าง
20 นางสมใจ นิคม
21 นางสาวผ่องพรรณ ขวัญเพชร
22 นางวิลาวัณย์ แก้วละเอียด
23 นางสาวนงนุช ศรัทธาธรรม
24 นางสาวมาลินี ไชยชำนาญ
25 นางสาวศิริกาญจน์ คนเที่ยง
26 นางวรรณิชา ผอบทอง
27 นางสาวพารีด๊ะ ยูโซะ
28 นางสาวนูรีตาห์ ดอเหล๊าะ
29 นางสาวอรปวีณ์ ศรีเจริญ
30 นางสาวนูรีน เจ๊ะโซะ
31 นางสาวนัสรินทร์ บือซา
32 นางสาวสุดาวัลย์ ดำหนก
33 นางสาวธนพร ศรีจันทร์
34 นางสาวฮายาตี เหมอุดม
35 นางสาวรุสนานี มะมูมิง
36 นางสาวฟาซียะ เจะเด็ง
37 นางจิดาภา จันทวงค์
38 นางสาวดารณี สุขสว่าง
39 นางปาจารีย์ แวจิ
40 นางสาวไซนับ แม
41 นางสาวกรณิกา คงเพชร
42 นางสาวโนรมา ยูโซ๊ะ
43 นางสาวลัดดาวัลย์ มุขคีรี
44 นางสาวนูรีตา ดอหนิ
45 นางสาวคชาภรณ์ เมฆม่วงแก้ว
46 นางสาววาสิตา มากละม้าย
47 นางสาวนูรีซัน สาและ