ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูล ชาย หญิง รวม
ผู้บริหาร 4 0 4
ข้าราชการครู 2 2 4
พนักงานราชการ 1 2 3
อัตราจ้าง 2 3 5
ลูกจ้างประจำ 2 0 2
ลูกจ้างชั่วคราว 2 0 2
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 0 0 0
รวมเฉพาะครูผู้สอน 2 2 4
รวม (ไม่นับนักศึกษาฯ) 35 47 82
รวมทั้งหมด 35 47 82